Milieuschade

 

Met de Milieuschadeverzekering kunt u de financiële risico’s afwenden die de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen.
Deze schadeverzekering dekt de sanering en andere bijkomende kosten.

Voordelen Milieuschadeverzekering:

– Financiële risico’s bij milieuschade zijn gedekt
– Eenvoudig product voor complex risico

Bij saneringsplicht:

Bedrijven hebben bij bodem- of waterverontreiniging een wettelijke saneringsplicht.
Zowel de eigenaren van de verontreinigde grond als de gebruikers ervan moeten die plicht nakomen.

– U verzekert bij de Milieuschadeverzekering onder andere:
– Kosten sanering grond, grond- en oppervlaktewater
– Kosten opruimen en afvoeren asbest
– Onderzoekskosten
– Juridische kosten bij vorderingen van derden